2017

2017

Informujemy, że TOBO Datczuk Sp. j. realizuje projekt pn. „Rozwój firmy TOBO poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 85%. Całkowita wartość projektu 660 509.25 zł, kwota kosztów kwalifikowanych 595 700.00 zł, kwota dofinansowania 446 775.00 zł. Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży meblarskiej i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej TOBO poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i wystawach oraz przygotowanie strategii eksportowej.

Informujemy, że TOBO Datczuk Sp. j. realizuje projekt pn. „Rozwój firmy TOBO poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 85%. Całkowita wartość projektu 660 509.25 zł, kwota kosztów kwalifikowanych 595 700.00 zł, kwota dofinansowania 446 775.00 zł.


Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży meblarskiej i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej TOBO poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i wystawach oraz przygotowanie strategii eksportowej.

„TOBO” DATCZUK Spółka Jawna realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0004/16 pn. „Wdrożenie do produkcji mebli prozdrowotnych Health to Office” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0004/16-00 zawartą dnia 31 marca 2017 w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty nowej linii produktów mebli biurowych prozdrowotnych.


Planowane efekty w wyniku realizacji to: wprowadzenie innowacji produktowej, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost przychodów z sprzedaży, wdrożenie wyników prac B+R, wprowadzenie produktu nowego dla rynku regionalnego, krajowego i na poziomie spółki.


Wartość projektu: 2 950 351,80 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 199 330,00 PLN.


2012

2012

Realizacja projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II-Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez spółkę TOBO - umowa UDA-POIG.06.01.00-20-012/12-00;


Umowa: UDA-POIG.06.01.00-20-012/12-00 z dn.10.11.2012
Wartość: 399 836,00 zł
Dofinansowanie: 199 918,00 złUdział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie 10-14.09.2012 sfinansowany w ramach Projektu "Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.


Pomoc de minimis o wartości brutto 31 555,45 zł


2011

2011

Realizacja projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-128/10 pn: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy TOBO Datczuk sp. j. poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego w Kurianach i wyposażenie w innowacyjne maszyny produkcyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województawa Podlaskiego na lata 2007-2013. Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.


Całkowita wartość inwestycji: 6 746 572,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 096 968,12 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 370 053,21 zł


2010

2010

Udział jako Wystawca w Międzynarodowych Targach "EUROMEBEL-LIVING 2009" w Warszawie w dniach 30.09-02.10.2009 Nazwa beneficjenta: "TOBO" Datczuk Spółka Jawna Temat priorytetu: Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚPP Oś priorytetowa: 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie: 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałanie: 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu


Całkowita wartość projektu: 74 324,04 zł.
Wartość dofinansowania:41 016,50 zł, w tym budżet państwa: 6 152,48 zł.
Data podpisania umowy: 2010-01-21.


Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.02-20-027/09-00 z dn.21.01.2010
Wartość: 74 324,04 zł
Dofinansowanie: 41016,50 zł


2009

2009

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-028/09 „Rozwój firmy „TOBO” Datczuk poprzez zakup oprogramowania i nowoczesnych urządzeń” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-028/09-00 z dnia 30.11.2009 r. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do utworzenia 3 nowych miejsc pracy i poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o nowe linie mebli.


Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.02-20-028/09-00 z dnia 30.11.2009 r.
Wartość: 1 337 500,00 zł netto
Dofinansowanie: 535 000,00 złFundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki; projekt: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap I-Przygotowanie Planu rozwoju eksportu pt: Eksport, szansą rozwoju firmy TOBO - umowa UDA-POIG.06.01.00-20-010/09-00; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Umowa nr: umowa UDA-POIG.06.01.00-20-010/09-00 z dn.09.12.2009
Wartość: 12.300,00 zł
Dofinansowanie: 9.840,00 zł


2006

2006

Wnioskodawca w 2006r. zrealizował projekt pt. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli firmy TOBO s.c.” w ramach Programu Phare 2003 – Regionalny Program Wsparcia dla MSP – Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Projekt polegał na zakupie specjalistycznych usług doradczych z zakresu opracowania projektu budowlanego rozbudowy istniejącego budynku zakładu produkcyjnego mebli o część parterową, dobudowaną do istniejącego obiektu. Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy z dnia 07.06.2006r. nr 2003/004-379/05.04-01-10-0023 w kwocie 4 558,24 EUR, co stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych.


Umowa nr: 2003/004-379/05.04-01-10/0023 z dn.07.06.2006
Wartość: 9116,48 EUR
Dofinansowanie: 4 558,24 EUR
Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków PHARE 2003 Regionalny Program Wsparcia MSP - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, który pozwolił nam na kolejną modernizację linii produkcyjnej. Projekt pt. „Unowocześnienie parku maszynowego i narzędziowego PPHU TOBO s.c.” nr referencyjny 2003/004-379.05.04 otrzymał wsparcie w wysokości 32 989,74 EUR, co stanowiło 50% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych.

Umowa nr: 2003/004-379/05.04/08/0200 z dn.10.07.2006
Wartość: 65979,34 EUR
Dofinansowanie: 32 989,74 EUR
Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

2004

2004

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków PHARE 2002 Regionalny Program Wsparcia MSP - Przedsiębiorczość w Polsce - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, dzięki któremu firma unowocześniła wyposażenie zakładu o specjalistyczne maszyny do obróbki płyt wiórowych pokrytych laminatem. Projekt pt. „Modernizacja maszyn i urządzeń PPHU TOBO s.c. Tomasz Datczuk, Marcin Lickiewicz” nr referencyjny 2002/000/-580.06.05 otrzymał wsparcie w wysokości 8 281,88 EUR, co stanowiło 50% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych. Spółka uzyskała dotację z programu PHARE 2002 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.


Umowa nr: 2002/000-580.06.05-04/10/0199z dn.29.12.2004
Wartość: 16 563,76 EUR
Dofinansowanie: 8 281,88 EUR

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Copyright © 2017 TOBO Datczuk Spółka Jawna